Misija:
UZ SKOLĒNA PERSONĪBAS ATTĪSTĪBU VIRZĪTA IZGLĪTĪBA.
Vīzija:
Visiem bērniem intelektuāli rosinoša un atbilstoša vide
2003./2004.m.g.iegūts veselību veicinošas skolas nosaukums (Pasaules veslības Organizācijas
piešķirts sertifikāts).
Skolas pamatmērķi:
1.  Uz dzīves prasmēm orientētas izglītības mērķi mācību un audzināšanas darbā:
Prasme uzņemties atbildību;
Izprast un kontrolēt savas emocijas;
Sadarboties ar citiem cilvēkiem;
Kritiski un radoši domāt;
Risināt problēmas.
Tās integrējamas visos mācību priekšmetos.
2.  Drošas, vienlīdzīgas, atbalstošas mācību vides veidošana ikkatrā stundā, pasākumā.
3.  Mācību un audzināšanas procesa virzība uz skolēnu.
4.  Skolotāju profesionālās kompetences, virzība uz praktisko darbību.
Paredzamie rezultāti:
Skolēnu harmoniskas personības veidošanās un attīstība.
Atbildīga attieksme pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, savu tautu, tēvzemi u. c.
Sabiedriskajai un individuālajai dzīvei nepieciešamo zināšanu un prasmju apguve.
Skolotājs - padomdevējs.

2018./2019. mācību gadā skolā mācības uzsāka 342 izglītojamie.
Izglītības programmas:
Skola īsteno trīs izglītības programmas.
Pamatizglītības pirmā posma 1.-6. klase. (kods 11011111).
Pamatizglītības pirmā posma  1.-6. klase matemātikas, dabaszinību un tehnoloģijas virziena
programma. (kods 11013111).
Speciālās pamatizglītības pirmā posma  1.-6. klase programma izglītojamajiem ar
mācīšanās traucējumiem. (kods 11015611).
Skolas tradīcijas:
Tāpat kā katrā ģimenē, arī skolā gadu gaitā veidojas savas nemainīgās tradīcijas, kuras palīdz
veidot saliedētāku kolektīvu, uzlabo sadarbības prasmes, prasmes ieklausīties un uzklausīt vienam
otru jebkurā dzīves situācijā.
Skolas tradīcijas ir veidojušās kopš skolas dibināšanas:
Adaptācijas nedēļa septembrī.
Ikmēneša avīzes izdošana.
Miķeļdienas gadatirgus.
Veselības nedēļa.
3 reizes gadā pasākums “Pēda”.
Vecāku un skolas darbinieku Ziemassvētku balle.
Saullēkta sagaidīšana jūras krastā trešajās Lieldienās.
Skolas kalendāra izdošana.
Adventes rīti.
Labinieku ekskursijas.
Skolotājdienas svinības.
Ģimeņu sporta diena.
Palīdzība dzīvnieku patversmai dzīvnieku aizsardzības dienā.
Ziemassvētku piparkūku tirdziņš.

Skola piedāvā piedalīties:
Skola īpaši rūpējas par bērnu iesaisti viņu interesēm atbilstošā interešu izglītības pulciņā,
regulāri skolā tiek apzinātas bērnu intereses un iespēju robežās tiek organizētas to interesēm
atbilstošas fakultatīvās un interešu izglītības nodarbības.
Bērniem tiek dota iespēja mācīties, plānot, izvēlēties interesantāko un piedāvāt savas
idejas.
Skola piedāvā piedalīties:
korī;
tautiskās dejās;
dramatiskajā pulciņā;
koriģējošās vingrošanas nodarbībās;
rokdarbu pulciņā;
vizuālās mākslas pulciņā;
metālapstrādes pulciņā;
papildus apgūt svešvalodu;
dziedāt ansamblī;
apgūt ceļu satiksmes noteikumus;
piedalīties A-sportā.

Ir iespēja padziļināti pulciņos un fakultatīvās nodarbībās apgūt:
angļu valodu;
krievu valodu;
latviešu valodu;
dabaszinības;
matemātiku.
Skolas darba izvērtējums
Vērtēšanas kārtība
Iekšējās kārtības noteikumi
Mācību priekšmetu stundu saraksts
Mēneša plāns
Interešu izglītība
Fakultatīvi
Konsultācijas
Double click to edit
Personu datu  aizsardzības noteikumi
Informācija par  personu datu apstrādi